Våre forpliktelser

Traftec forplikter seg til å opptre med integritet i alt vi gjør. Med integritet mener vi vår evne og vilje til å handle selvstendig, ærlig og redelig uten å la oss påvirke av uvedkommende, utenforliggende interesser.

Vi vil i all vår virksomhet rette oss etter gjeldende lover og forskrifter, opptre på en etisk, bærekraftig og samfunnsansvarlig måte, utvise god eierstyring og selskapsledelse og respektere internasjonalt anerkjente menneskerettigheter. Vi vil føre en åpen dialog omkring etiske spørsmål, både internt og eksternt.

Vi forventer, og ettergår, at våre leverandører og forretningspartnere opptrer i samsvar med gjeldende lovgivning, respekterer internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, og retter seg etter de etiske standardene som er angitt i våre etiske retningslinjer når de arbeider for eller sammen med oss. Vi vil kun etablere eller endre på forretningsrelasjoner dersom disse relasjonene møter våre krav til integritet.

Verdiene våre

I og utenfor selskapet vårt jobber og samarbeider vi ut fra felles verdier: entreprenørånd, ansvar, tillit, selvstendighet og solidaritet.

Disse verdiene gjelder for alle i selskapet vårt og i kombinasjon med de etiske og øvrige retningslinjene sikrer de at vi driver selskapet på en god, effektiv og ansvarlig måte.

Våre etiske retningslinjer for atferd
Våre etiske retningslinjer for atferd angir forventninger, forpliktelser og krav til etisk atferd. Retningslinjene gjelder for Traftec sine styremedlemmer, medarbeidere og innleid personell.

Gjennom eget opplæringsprogram sikrer vi at alle ansatte har den nødvendige kunnskapen som må til for at de til enhver tid skal kunne opptre i henhold til våre etiske retningslinjer, og delta i kampen mot korrupsjon.

Noen viktige prinsipper i våre retningslinjer

Anti-korrupsjon
Korrupsjon er uakseptabelt og utgjør en trussel mot rettferdig konkurranse og undergraver fri næringsaktivitet. Ethvert tilfelle av korrupsjon kan medføre straffeansvar for både selskapet og enkeltpersoner, samt skade selskapets omdømme.

Traftec har retningslinjer for anti-korrupsjon hvor våre standarder og forventinger er beskrevet. Selskapet krever at alle våre ansatte er kjent med og handler i samsvar med disse retningslinjene. Retningslinjene dekker blant annet bestikkelser, påvirkningshandel, gaver og tilretteleggelsespenger.

Anti-hvitvasking
Hvitvasking er handlinger som skal skjule utbytte fra kriminelle aktiviteter ved å kamuflere den ulovlige opprinnelsen. Traftec forpliktet seg til å overholde alle lover angående hvitvasking og terrorbekjempelse. Vi driver utelukkende forretninger med anerkjente kunder og forretningspartnere som er involvert i legitime forretningsaktiviteter, med midler hentet fra legitime ressurser.

Forebygging av svindel
Vi tolerer ingen former for svindel. Vi forventer at ansatte ikke deltar i svindel for å skape fordeler for seg selv, Traftec eller andre, samt at de ikke bruker Traftec sin eiendom eller ressurser til personlig fordel eller med formål om å konkurrere med Traftec.

Konkurranselovgivning
Vi driver vår virksomhet i samsvar med konkurransereglene som gjelder i de aktuelle markedene vi driver i.

Alle våre ansatte må derfor avstå fra enhver oppførsel som kan betraktes som brudd på konkurransereglene i markeder der konsernet virker, og tar hensyn til de legitime interessene til den berørte kunden.

Vi tror på rettferdig og åpen konkurranse, og driver vår virksomhet i samsvar med gjeldende konkurranse- og antitrustlovgivning i de markedene vi har virksomhet i. Vi vil ikke delta i, eller tolerere, noen som driver konkurransebegrensende atferd, som prisfiksing, avtalte bud, markedsdeling, utveksling av konkurransesensitiv informasjon eller misbruk av markedsmakt.

Unngå interessekonflikter
Vi vet at interessekonflikter kan oppstå. Våre ansatte har ansvar for å iverksette nødvendige tiltak for å minimere risikoen for at interessekonflikter oppstår. Våre ansatte skal opptre i samsvar med selskapets interesser, og ikke for personlig vinning. Ansatte skal ikke bruke selskapets navn, forretningsforbindelser eller på annen måte utnytte sin posisjon i selskapet i sammenhenger som ikke spesifikt har å gjøre med selskapets virksomhet. Usikkerhet og spørsmål angående mulige interessekonflikter skal drøftes med nærmeste leder. Se også selskapets retningslinjer for anti-korrupsjonsarbeid og retningslinjer for varsling.

Sanksjoner
Traftec vil alltid følge alle gjeldende sanksjoner, handelsbegrensninger og eksportreguleringer i de landene vi har virksomhet i. Vi vil i et hvert arbeid vi skal utføre, identifisere om et potensielt prosjekt eller forretningspartner er underlagt økonomiske sanksjoner og handelskontroller. 

Menneskerettigheter
Traftec skal sørge for forsvarlige arbeidsforhold og betingelser for å ivareta våre ansattes helse og sikkerhet. Selskapet forventer at alle som opptrer på vegne av selskapet opptrer med høflighet og respekt overfor alle, uavhengig av kjønn, seksuell legning, alder, hudfarge, etnisitet, tro, fagforeningstilhørighet eller funksjonshemming. Selskapet arbeider for å sikre at ingen utsettes for trakassering, diskriminering eller mobbing. Vi ønsker at alle skal ha like muligheter, og at selskapet skal være et godt sted å jobbe med et inkluderende arbeidsmiljø.

Traftec respekterer menneskerettighetene, og skal ha gode arbeidsforhold for våre ansatte og leverandører. 

Vi vil drive vår virksomhet i samsvar med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og de ti prinsippene i FNs Global Compact.

Varsling
Alle våre ansatte har rett til og plikter å rapportere tilfeller av kritikkverdige forhold som oppstår på arbeidsplassen. Varslinger fra ansatte kan ofte avdekke ulovlige forhold og uønsket forretningskultur.

Varsling av kritikkverdige forhold gir selskapet mulighet til å håndtere problemer og forhindre og forebygge lignende forhold. Se også selskapets retningslinjer for varsling.