Vi samarbeider for å nå målene våre

Traftec har et viktig samfunnsansvar når vi bygger opp, drifter og vedlikeholder infrastrukturen i samfunnet vårt. Dette er et arbeid som vi ønsker å gjennomføre mest mulig bærekraftig. For å klare dette er vi avhengig av god samhandling med våre kunder, leverandører og andre partnere.

Som en del av VINCI Energies er vi også en del av et nettverk av grønn kompetanse. Med internasjonal tilstedeværelse har dette gjort veien til ny kompetanse kort. VINCI Energies har fokus på nettverk for å sikre strømmen av grønn kompetanse mellom selskapene. Dette styrker våre leveranser og kommer våre kunder og samfunn til gode.

Våre leverandører

Som leverandør til Traftec har vi tydelige forventninger og søker samarbeid for at vi skal kontinuerlig forbedre oss, og oppfylle våre samfunnskrav og bærekraftsmål. 

Vi har som krav til våre leverandører at de skal operere med god forretningsskikk og innenfor våre etiske retningslinjer. Disse retningslinjene er basert på internasjonalt anerkjente krav til arbeids- og menneskerettigheter, så vel som andre egne etiske og miljømessige krav. Kravene er kontraktsfestet med alle sentrale leverandører. 

Morselskapet til VINCI Energies har sluttet seg til FNs Global Compact, og har forpliktet seg til å anvende følgende 10 prinsipper, samt å fremme dem til alle sine leverandører.

Menneskerettigheter

Prinsipp 1: Bedrifter skal støtte og respektere vern om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, 

og 

Prinsipp 2: påse at de ikke medvirker til brudd på menneskerettighetene.

Standarder for arbeidslivet

Prinsipp 3: Bedrifter skal holde organisasjonsfriheten i hevd, og sikre at retten til å føre kollektive forhandlinger anerkjennes i praksis, 

Prinsipp 4: sikre at alle former for tvangsarbeid avskaffes, 

Prinsipp 5: sikre at barnearbeid reelt avskaffes, og 

Prinsipp 6: sikre at diskriminering i arbeidslivet avskaffes.

Miljø

Prinsipp 7: Bedrifter skal støtte en føre-var-tilnærming til miljøutfordringer, 

Prinsipp 8: ta initiativ til fremme av økt miljøansvar, og 

Prinsipp 9: oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi.

Anti-korrupsjon

Prinsipp 10: Bedrifter skal bekjempe enhver form for korrupsjon, herunder utpressing og bestikkelser.  

Vi søker alltid å knytte til oss de beste leverandørene, og det er viktig at våre leverandører er en samarbeidspart for vår felles kontinuerlige utvikling og forbedringer.