Vi jobber mot null ulykker

I Traftec er vår forpliktelse til å ivareta helse, miljø og sikkerhet kjernen i alt vi gjør.  Gjennom kontinuerlig opplæring og risikovurderinger, jobber vi målrettet for å identifisere og minimere potensielle farer.

Vår dedikasjon til å skape en sikker arbeidskultur som ivaretar liv og helse for våre ansatte, gjenspeiles i samhandlingen med våre kunder og andre aktører ,samt i de tjenester og produkter som vi leverer.

Verneombudene har en viktig rolle i HMS-arbeidet i Traftec. De kjenner risikoforholdene i arbeidet vi utfører, og bistår med å finne gode tiltak som ivaretar liv og helse for våre ansatte.

«Vi har høy trivsel på jobb hos oss og vi gir det lille ekstra når det er travelt, men effektivitet skal aldri gå utover sikkerheten til oss selv og våre kolleger.

Verneombudene hos oss jobber sammen med ledelsen for å skape en god sikkerhetskultur vi deltar i risikovurderinger av arbeidsoperasjoner, gjennomfører vernerunder i prosjektene/ kontraktsområdene og vurderer innrapporterte HMS hendelser i vårt ansvarsområde for å gi innspill og veiledning til tiltak.

Som hovedverneombud har jeg månedlige møter med verneombudene for å dele erfaringer mellom avdelinger og støtte hverandre i vårt vernearbeid.»

Eirik Sivertsen – Hovedverneombud og montør

Sikkerhetskultur

Vi jobber etter en nullvisjon om at alle skader på mennesker, miljø og materiell kan unngås. Dette krever gode systemer, sunne holdninger og god kompetanse. Utviklingen av vår sikkerhetskultur forutsetter solid lederforankring og godt medarbeiderskap.

Tall for 2023

1589 totalt innrapporterte forbedringsforslag, observasjoner, avvik og uønsket hendelser

H1 verdi*: 2,1

H2 verdi**: 2,1

*H1-verdien: frekvens av arbeidsrelaterte personskader med fravær per million arbeidstimer
**H2-verdien: frekvens av totalt antall arbeidsrelaterte personskader per million arbeidede timer.

Vår sikkerhetskultur bygger på 6 sikkerhetspilarer

Rollemodell, Åpenhet, Felles læring, Ansvarlig, Rolleforståelse og Prosedyrer

Våre ledere og prosjektledere gjennomgår tilpasset HMS-opplæring for å ivareta HMS innenfor sitt ansvarsområde. 

For å kontinuerlig forbedre og videreutvikle vår sikkerhetskultur gjennomfører vi blant annet en årlig sikkerhetsuke. Gjennom uken retter vi et ekstra søkelys på sikkerhet ved å fokusere på en av pilarene i vår sikkerhetskultur. 

«Vi jobber etter en nullvisjon om at alle skader på mennesker, miljø og materiell kan unngås. God kommunikasjon er viktig for å sikre at HMS-krav overholdes og kontinuerlig forbedres. Utover det å følge rutiner, og skrive Sikker jobbanalyse, er det viktig at vi deler erfaringer med kollegaer, lærer av feil og rapporterer om uønskede hendelser.»

Åsmund Færvik Sætevik – Montør

Hvordan jobber en driftsleder med HMS?

Simen Tveit

Driftsleder

Har jobbet 7 år i Traftec

Ved gjennomgang av hver nye jobbpakke som deles ut, opplyser jeg alltid om hva det er viktig å tenke på, og hva som kan gå galt og hvordan det kan skje…

Vi jobber etter en nullvisjon om at alle skader på mennesker, miljø og materiell kan unngås. Hvordan bidrar du til at vi oppnår vår visjon om null skader og ulykker for våre ansatte?

Ved gjennomgang av hver nye jobbpakke som deles ut, opplyser jeg alltid om hva det er viktig å tenke på, og hva som kan gå galt og hvordan det kan skje. Dette slik at montørene ser det som skal gjøres fra et litt bredere perspektiv enn en kanskje ellers ville gjort, slik at jobbpakken kan gjennomføres på en sikker måte. Det skal også alltid skrives SJA (Sikker jobbanalyse), der det skal tenkes gjennom alt som skal gjøres og belyse hvilke farer og ulykker som kan oppstå dersom man ikke følger Traftecs instrukser på hvordan jobben skal gjøres.

Hvordan samarbeider du med teamet ditt for å sikre at HMS-krav overholdes og kontinuerlig forbedres?

Vi har alltid stort fokus på HMS. Personlig verneutstyr skal alltid bæres, det kan også være aktuelt med ekstra tiltak for stedlige forhold. For eksempel på prosjektet jeg nå skal til på i Trondheim, er det mye kvartsstøv som er veldig farlig å puste inn. Dette er noe vi vil informere alle montørene våre om, følger nøye med på, og tar på alvor. Alle som skal jobbe på samme jobbpakke skriver SJA sammen i fellesskap, og er det spesielle forhold som kan være farlig pleier jeg å være med å skrive SJA sammen med montørene slik at i hvert fall det jeg har av erfaring blir belyst, og snakket om i SJA-en. Dersom vi ser ute i felt at det er andre entreprenører som jobber i nærheten, ber vi også disse om å delta på vår SJA, der vi informerer de om hva vi skal gjøre og hvor og hvordan vi ferdes i nærheten av hverandre. Vi har også et stort fokus på RUH (Rapport uønsket hendelse), og oppfordrer alle til å skrive RUH om det skulle dukke opp noe, som er med på å bidra til forbedringer over hele linja.

Hvordan jobber en prosjektleder med HMS?

Tommy Lilleødegård

Prosjektleder

Har jobbet 11 år i Traftec

I vår daglig rutine er det viktig å opprettholde null-skadevisjonen. Vi starter hver dag med morgenmøter med montørene for å diskutere hendelser og situasjoner som har oppstått på anlegget.

Vi jobber etter en nullvisjon om at alle skader på mennesker, miljø og materiell kan unngås. Hvordan bidrar du til at vi oppnår vår visjon om null skader og ulykker for våre ansatte?

I vår daglig rutine er det viktig å opprettholde null-skadevisjonen. Vi starter hver dag med morgenmøter med montørene for å diskutere hendelser og situasjoner som har oppstått på anlegget. Disse møtene inkluderer informasjon fra andre aktører som jobber på samme anlegg, slik at vi kan belyse farer og aktiviteter som pågår parallelt med vårt elektroarbeid.

Hvert team utarbeider daglig sikker jobb analyse (sja) som er en del av vår overordnede risikovurdering basert på Traftec HMS retningslinjer og instrukser. Det er ansvarlig for arbeid ( AFA) sin oppgave å sikre gjennomføringen av dette, med signatur og gjennomlesning fra alle involverte parter som skal utføre arbeid denne dagen.

Montørene må også involverer andre aktører hvis de skal arbeide i samme områder for å informere om potensielle risikoer.

Ved større eller viktige arbeidsoperasjoner, som for eksempel strømsetting av en tunnel, kalles det inn til felles gjennomgang med byggherre og hovedentreprenør. Alle involverte som jobber i tunnelen informeres om spenningssetting og tilhørende farer dette medfører.

Adgangskontroller og låsing av områder blir gjennomført, kun autorisert personell får tilgang til disse områdene.

Prosjektledere og anleggsledere arbeider kontinuerlig med å opprettholde trykket med innleveringer av RUH fra montørene i hver rotasjon. Dette gjøres for å synligjøre farer og resulterer i læringsark som hjelper oss med å minimere og informere om farer i vårt daglige arbeid.

Vernerunder blir gjennomført hver 14.dag av hovedentreprenøren, der Traftec deltar. Ved passende anledninger blir lærlinger inkludert i disse rundene.
Traftec organiserer egne vernerunder rettet mot elektrofaget en gang i måneden, hvor både HE og BH inviteres med på runde.

Dette fokuserer spesifikt på farene knyttet til vårt elektroarbeid.

Månedlige ledersamlinger gjennomføres når prosjektledelsen er til stede på anlegget.
Dette sikrer sidemannskontroll ute i felt for å verifisere at HMS-arbeidet i prosjektet blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte.

Hvordan samarbeider du med teamet ditt for å sikre at HMS krav overholdes og kontinuerlig forbedres?

Når det gjelder samarbeidet med teamet for å sikre overholdelse og kontinuerlig forberedning av HMS-kravene, tar vi opp ulike saker i fellesmøter når det oppstår kvalitetsavvik og farer ( RUH) på anlegget eller i andre prosjekter som er vert å opplyse om på tvers av prosjekter/avdelinger.

Læringsark utarbeides basert på hendelser og kvalitetsavvik for gjennomgang og opplysning i de månedlige fellesmøtene ledet av prosjektledelsen på anlegget.