Mangfold og inkludering

For å styrke vår konkurransekraft og levere kvalitet til våre kunder, ønsker vi å være et attraktivt sted å jobbe slik at vi tiltrekker oss de beste ansatte i markedet. For å finne de beste ansatte må vi lete blant alle mennesker med forskjellige erfaring, utdanning, sosial bakgrunn, kjønn, etnisitet, funksjonsgrad, kjønnsidentitet og seksuell orientering, kulturell bakgrunn, livssyn, og alder, fordi vi vet at: Mangfold i Traftec bidrar til å:

 • gi større grobunn for innovasjon og ny-tekning 
 • skape flere perspektiver til løsninger og beslutninger
 • skape læring og utvikling for alle
 • oppnå økt kundeverdi og bedre økonomiske resultater
 • styrke vår konkurranseevne
 • skape trygghet og tilhørighet for alle

For å lykkes med dette, må vi være en arbeidsplass der alle føler tilhørighet, trygghet og anerkjennelse.

Kultur og ledelse

I Traftec har vi en tydelig ledelsesfilosofi, verdier og verktøy som skal sikre at:

 • alle blir behandlet med respekt, og har like muligheter til å utvikle sitt potensiale, sin kompetanse og karriere.
 • mangfold fremmes som verdiskapende for selskapet
 • vi har et språk som bygger felles identitet og fremmer gjensidig respekt og inkludering
 • vi har aktiv bruk av potensialet som mangfoldet skaper i prosjekter og andre oppgaver
 • vi har fleksibilitet og evne til å forstå ulike perspektiver

Medarbeiderskap

Alle våre medarbeidere er rollemodeller gjennom at man påvirker andre, tar beslutninger og bygger i fellesskap. Trening og medarbeiderutvikling er derfor høyt prioritert, og vi investerer mye i VINCI Academy og Traftec Institute for å gi våre ansatte faglig og kulturelt påfyll. Alle våre medarbeidere har et ansvar for å bidra til et inkluderende arbeidsmiljø som støtter våre verdier.

Arbeidsliv

Traftec tar ansvar for mennesker i sitt lokalsamfunn, både ved å være et opplæringssted for våre lærlinger og studenter, samt å være en døråpner for de som faller utenfor arbeid og utdanning. Vi gir muligheter gjennom arbeidstiltak i regi av blant annet NAV.

Likestilling

Som i resten av bransjen har vi utfordringer med å rekruttere flere kvinnelige montører, og derav også ønske om å øke kvinneandelen i alle deler av organisasjonen. Dette tar vi på alvor. Vi jobber kontinuerlig ut mot skoler, fra ungdomsskole til høyskole/universitet, og deltar på relevante messer for å tiltrekke oss et mangfold til selskapet. 

Videre er vårt likestillingsarbeid forankret i våre felles policyer med VINCI Energies konsernet, samt nasjonale retningslinjer og rutiner.

Våre to hovedpolicyer som omhandler likestilling og diskriminering heter «VINCI Veiledning om menneskerettigheter» og «Erklæring om etiske retningslinjer og adferdskodeks».

Vi har retningslinjer for å hindre mobbing, diskriminering og seksuell trakassering, med tilhørende varslingssystem.

Verneombudene våre kurses i hvordan de skal kunne avdekke uønsket arbeidsmiljø, slik at de kan informere videre til leder og/eller HR som da er ansvarlig for å følge opp videre.

Hensynet til likestilling og ikke-diskriminering er ellers inkludert i den øvrige personalpolitikken

Alle som opplever diskriminering som står i motsetning til målsettingen i mangfoldspolicyene,  oppfordres til å varsle fra om dette gjennom selskapets varslingsrutiner beskrevet på intranettet.